Εγκατάσταση Δικτύου

Αφού έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της δικτύωσης και η επιλογή του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, προχωρούμε στο επόμενο στάδιο που είναι η παραγγελία του εξοπλισμού και λοιπού υλικού. Δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή των υλικών (καλώδια RJ45, router, HUBS, κ.α.) καθώς και στην τοπολογία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα του δικτύου στις μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρίας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επίσκεψη τεχνικού.

Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η καλή λειτουργία.

Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  •    Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, HUBS, πρίζες κ.α.) και κατασκευή καναλιών.
  •    Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων.
  •    Εγκατάσταση Patch Panel, Rack και Server.
  •    Παραμετροποίηση των υπολογιστών και των συσκευών που αποτελούν το δίκτυο.
  •    Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
  •    Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (firewall, content filtering, κ.α.).
  •    Ενημέρωση και εκπαίδευση χρήσης του νέου δικτύου, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.
  • Tweets